اطلاعات تکمیلی پروژه

آموزشگاه و فروشگاه مدیریت تشریفات مرکزی است برای دسترسی به منابع و مآخذ علمی و استانداردهای حرفه ای تشریفات.

کارگزاران تشریفات در بخشهای مختلف این سایت با مجموعه ای از مقالات آموزشی، استانداردهای حرفه ای تشریفات، دوره های آموزشی در زمینه روابط عمومی و تشریفات آشنا می شوند.

مخاطبان می توانند در این سایت از خدمات علمی فروشگاه اینترنتی تشریفات، آموزشگاه اینترنتی روابط عمومی و آموزشگاه اینترنتی تشریفات بهره مند شوند.

اطلاعات پروژه

مشتری

دکتر احمد یحیایی ایله ای

خدمات

طراحی، کد نویسی

تاریخ

زمستان 1399

لینک