اطلاعات تکمیلی پروژه

آموزشگاه و فروشگاه مدیریت روابط عمومی مرکزی است برای دسترسی به منابع و مآخذ علمی و استانداردهای حرفه ای روابط عمومی.

کارگزاران روابط عمومی در بخشهای مختلف این سایت با مجموعه ای از مقالات آموزشی، استانداردهای حرفه ای روابط عمومی، دوره های آموزشی در زمینه روابط عمومی و تشریفات آشنا می شوند.

مخاطبان می توانند در این سایت از خدمات علمی فروشگاه اینترنتی روابط عمومی، فروشگاه اینترنتی تشریفات، آموزشگاه اینترنتی روابط عمومی و آموزشگاه اینترنتی تشریفات بهره مند شوند.

اطلاعات پروژه

مشتری

دکتر احمد یحیایی ایله ای

خدمات

طراحی، کد نویسی

تاریخ

پاییز 1399

لینک